Zákaznícka zóna

Zákon o odpadoch

 • Zavedenie zákona o odpadoch do praxe v začínajúcej aj stávajúcej organizácii
 • Vyhodnotenie stavu nakladania s odpadom v organizácii vo vzťahu k zákonu o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov formou Posudku s vyhodnotením stavu a doporučením na odstránenie zistených nedostatkov.
 • Vyhodnotenie povinností organizácie, ako dovozcu výrobkov na územie SR vo vzťahu k Recyklačnému fondu.
 • Vyhodnotenie povinností organizácie ako výrobcu elektrozariadení a batéríí a akumulátorov vo vzťahu k zákonu o odpadoch a vyhlášky o nakladaní s týmito výrobkami.
 • Zastupovanie pri správnom konaní so štátnou správou v odpadovom hospodárstve
 • Spracovanie dokumentov:
  • Interné smernice pre nakladanie s odpadom v organizácii,
  • Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
  • Prevádzkový poriadok zariadenia na zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu
  • Program odpadového hospodárstva pôvodcu a obce.
 • Vypracovanie:
  • žiadostí pre úrady ŽP a MÚ v správnom konaní pre vydanie rozhodnutí,
  • štvrťročných Hlásení o objeme výroby, dovozu, vývozu, reexportu
  • ročného Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
  • žiadosti na zápis do Registra Recyklačného fondu,
  • žiadosti do Registra výrobcov elektrozariadení
  • žiadosti do registra výrobcov batérií
  • žiadosti do Registra Povinných osôb
  • výpočtu príspevku do RF,
  • všetkých druhov Evidenčných listov v zmysle zákona o odpadoch a obaloch
  • sprievodných listov nebezpečného odpadu,
  • Identifikačných listov nebezpečného odpadu,
  • atď.
 • Odstránenie závad a nedostatkov pri plnení povinnosti zistených kontrolnými orgánmi v odpadovom hospodárstve

 

KONTAKT

ENPO,spol. s r.o.


Komenského 2599/1
909 01 Skalica

 

IČO: 45 393 451

IČ DPH: SK2023007954

 

Tel. +421 948 893 330