Zákaznícka zóna

Všeobecné služby v odpadovom hospodárstve

  • Spracovanie žiadostí a projektov pre poskytnutie finančných prostriedkov a vrátenie zaplatených príspevkov z Recyklačného fondu
  • Ekonomické poradenstvo pri optimalizácii nákladov vynaložených na nakladanie s odpadom
  • Poradenstvo pri vyhľadávaní obchodných partnerov pre odber odpadov na zhodnotenie a zneškodnenie
  • Spracovanie „Správ o odpadoch zo stavby“ pre účely stavebného konania
  • Pomoc pri zavádzaní ISO 14000 v prevádzke

Školenie pracovníkov pre dodržiavanie povinnosti vyplývajúcich z Plánu opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.

KONTAKT

ENPO,spol. s r.o.


Komenského 2599/1
909 01 Skalica

 

IČO: 45 393 451

IČ DPH: SK2023007954

 

Tel. +421 948 893 330