Zákaznícka zóna

Referencie

Individuálny prístup

Spoločnosť ENPO, spol. s r.o. má ku každému klientovi individuálny prístup. Po spracovaní Posudku o stave a spôsobe nakladania s odpadom u klienta, sa tento pravidelne stáva naším mandantom.

 

Nedostatky, ktoré sa zistia pri previerke, klientovi odstránime do mesiaca.

 

Spoločnosť zastupujeme ako mandatár vo všetkých povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona o odpadoch a zákona o obaloch.

 

Po dobu poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve nemá firma žiadne sťažnosti od mandantov a ani jednému mandantovi nebola udelená pokuta ani návrh na odstránenie protiprávneho stavu pri kontrole orgánov štátnej správy životného prostredia.

 

Komplexné poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve pre mandantov:

Zoznam je poskytovaný na základe vyžiadania zadávateľa.

 

KONTAKT

ENPO,spol. s r.o.


Komenského 2599/1
909 01 Skalica

 

IČO: 45 393 451

IČ DPH: SK2023007954

 

Tel. +421 948 893 330