Zákaznícka zóna

Služby pre právnické osoby

LEGISLATÍVA

 • Zhodnotíme stav odpadového hospodárstva spoločnosti a vypracujeme projekt nápravných opatrení
 • Napravíme nezhody s nastaveným systémom nakladania s odpadom  v súlade s legislatívou odpadového hospodárstva
 • Zabezpečíme plnenia všetkých povinností výrobcu ako pôvodcu odpadu
 • Zabezpečíme plnenie povinností baliča a plniča výrobkov do obalov, t.j. povinnej osoby
 • Zabezpečíme registračné a ohlasovacie povinnosti relevantným organizáciám
 • Zabezpečíme plnenia povinností dovozcu, vývozcu a  výrobcu určených výrobkov
 • Zabezpečíme kompletný servis pri plnenia povinností zariadenia na zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov
 • Vyškolíme zamestnancov spoločnosti zo zákonov o odpadoch a o obalch a jeho vykonávacích vyhlášok formou individuálneho prístupu
 • Vypracovanie dokumentov POH - pôvodcu odpadu, interných smerníc pre tok odpadov vznikajúcich z výroby, Programu prevencie povinnej osoby
 • Zabezpečíme zavedenia systému riadenia environmentu podľa noriem ISO na vnútropodnikovej úrovni


EKONOMIKA

 • Pomôžeme pri znižovaní nákladov pri nakladaní s odpadom vo výrobe a v službách
 • Pomôžeme pri zvyšovaní výnosov z predaja druhotných surovín
 • Zrealizujeme výberové konanie na dodávateľa služiebv v odpadoch
 • Vyhodnotíme po ekonomickej stránke zmluvné podmienky pre zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu
 • Výpočítame výšku príspevku do Recyklačného fondu s dôrazom, na čo najnižší odvod príspevku 


PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

 • Vypracujeme do projektovej dokumentácie doplnkovú správu odpadového hospodárstva pre odpady zo stavby pre všetky stupne správneho konania

 

 

KONTAKT

ENPO,spol. s r.o.


Komenského 2599/1
909 01 Skalica

 

IČO: 45 393 451

IČ DPH: SK2023007954

 

Tel. +421 948 893 330